Контрольні роботи на спеціальності “Дизайн”

Контрольна робота – це метод який є поширеною формою перевірки оцінювання знань студентів. Складається вона, як правило, із завдань або певної кількості питань, або сукупності питань і завдань.

Відомо, що під час виконання контрольних робіт студентам приходиться писати досить багато і відносно швидко (обмежено по часу виконання).

Проведення контрольних робіт дозволяє визначити здібності студентів до логічного мислення та викладу певної точки зору з конкретних проблем дисципліни. Такі контрольні роботи показують, наскільки студенти володіють умінням використовувати набуті знання в процесі аналізу конкретних проблем.

В ході вирішення контрольної роботи студенту необхідно показати своє вміння бачити різні способи розв’язання поставлених проблем, здатність вибирати власну позицію, працювати з літературою, коректно оформлювати контрольну роботу, обґрунтовано підтверджувати результати, тощо.

Напевне виникає ціла купа запитань на зразок: «А яка контрольна на Дизайні?», «Що виконують на контрольних з мистецьких дисциплін?». Відповідаємо_ як і на будь-якій спеціальності, в межах кожної конкретної навчальної дисципліни працює системи оцінювання, і спеціальність «Дизайн» теж не є виключенням. Відповідно до освітньої програми 022 Дизайн, нормативних документів, Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та Відокремленого структурного підрозділу «Івано-Франківський фаховий коледж», які засвідчують прозорість системи оцінювання і атестації та які нормують систему оцінювання, система методів оцінювання на спеціальності «Дизайн» складається із двох видів контролю: поточного та підсумкового. Поточний контроль включає:

-щосеместрові огляди творчих  практичних завдань;

-тестування та опитування після вивчення кожної теми;

-контрольна робота;

-індивідуальна науково-дослідна робота студентів (презентації дослідницько-проектних робіт, звіти про розробку комплексних проектів, звіти про практику, контрольні роботи) проводиться протягом семестру.

Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту/заліку (за сумою накопичених протягом вивчення дисципліни балів), який спрямований на перевірку знань студентів.

Враховуючи дистанційне навчання на різноманітних онлайн платформах, навчання мистецтва дистанційно – це справді мистецтво. Саме тому, спробуємо продемонструвати специфіку виконання контрольних робіт на прикладі контрольної роботи студентів 2 курсу з навчальної дисципліни «Живопис». “Живопис” є однією з базових дисциплін у системі підготовки фахівців з даної спеціалізації та забезпечує набуття професійних знань і формування професійних навичок, розвиток творчої активності, а, головне, становлення композиційного мислення, колористичного сприйняття.

Мета викладання навчальної дисципліни “Живопис”: розкрити закони побудови форми, передачі кольору, тональності на образотворчій площині, організовувати простір виразними засобами живопису, навчити студентів застосовувати матеріали для живопису, технології їх використання та зображально-виражальні можливості засобів живопису у вирішенні навчальних та творчих завдань.

Студентам запропоновано фото натюрморту (одне фото для всіх), обмежено час на виконання завдання, і в кінці запропонованого часу студент повинен надіслати фото виконаного завдання відповідно до прописаних критеріїв оцінювання.

Ми підібрали кращі фото виконаних контрольних завдань. Зліва фото натюрморту, справа – виконане завдання.